THÔNG TIN ĐƠN HÀNG / BILL TRACKING

Mã đơn hàng: 9999

Ngày tạo đơn: 25/10/2022

Tên người gửi: Mr. Louis

Số điện thoại: 089*********2345

Hình thức giao hàng: Tận Nơi

Tên người nhận hàng: Mr. Louis

Số điện thoại: 089*********2345

Nhân viên tiếp nhận: Ms Bích Thuận 

Số điện thoại: +84 789 377 386

Thông tin hàng:

0943.377.386